Author Archives: michal

Kouknu se NEN pod sukni – smlouva s MMR

Při mé pomoci Odboru hlavního architekta na MV ČR jsem se, při schvalování nových smluv NEN a rozvoje NIPEZ, dvakrát potkal s lidmi s MMR, s pány S. Bodganovem a s A.Havránkem. Tato setkání probíhala převážně ve sporech ohledně nákladů a potřebných funkcionalit, které MMR u projektů plánovalo.

V únoru, po 2 měsících práce na Hlídači veřejných zakázek, jsem si začal psát s lidmi z MMR ohledně drobných úprav Open dat, která NIPEZ (a Věstník veřejných zakázek) publikuje. Po pár mailech jsme se domluvili na osobní schůzce, která by pořešila už technické detaily a diskuzi urychlila. Na této schůzce jsem se s pány setkal podruhé. Tentokrát schůzka probíhala ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře. Během pár minut jsem nutné změny probraly, MMR je plánuje nasadit během pár týdnů (milé překvapení). V další diskuzi jsme se dotkli NENu, šílenosti a předraženého nefunkčního systému, který MMR nutí  celé státní správa.

Jako “Iťák” jsem se nad celým systémem rozčiloval a divil se, že je MMR ochotno platit na něco tak zoufale nefunkčního a nebezpečného tak obrovské peníze. A že je s podivem, když MMR vlastní zdrojové kódy, že si samo neověří skutečný důvod pomalosti (a až faktické nefunkčnosti) NEN. Výsledkem diskuze byla dohoda, že se pokusím zanalyzovat NEN a dodat MMR analýzu NEN z hlediska škálovatelnosti a výkonu, zaměřenou na interní části, architekturu a databázi NEN.

Z mé strany jsem měl pouze tyto podmínky: přiměrenou součinost dodavatelů (zejména O2 a TescoSW), zveřejnění výsledků analýzy v takovém rozsahu, aby to neohrozilo bezpečnost NEN a odměnu ve výši obvyklé komerční sazby za tento typ práce. A na tom jsme se dohodli. MMR mi zaplatí pouze hodinově objednanou a vykázanou práci, v maximální výši 200.000 Kč bez DPH.

Zda a jak moc bude výsledná spolupráce úspěšná bude bohužel hodně záviset na součinosti dodavatelů, kvalitě dokumentace a korelace testovacího prostředí s produkčním. Jsem velmi zvědav, jak moc ochotně si nechají dodavatelé pustit do kožichu veš a ještě se od ní nechat zkritizovat.

O průběhu a výsledcích této velmi zajímavé práce vás budu pravidelně informovat. Stay tuned!

 

Je Agrofert opravdu “bývalá firma” Andreje Babiše?

 1. února 2017 převedl tehdejší ministr Andrej Babiš většinu svého majektu (zejména společnosti Agrofert a SynBiol včetně stovek navázaných společností) do svěřeneckého fondu. Andrej Babiš převedl společnosti Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů.

Od tohoto dne p. Babiš v žádném veřejném vystoupení nezapomene pojmenovat své firmy jako “bývalé firmy” a že z ní nebude mít žádný zisk.

 „Odešel jsem z Agrofertu v lednu 2014, přestal jsem byl generální ředitel a předseda předsavenstva a nyní jsem se zbavil akcií.  Jsem tedy osoba obmyšlená, což znamená, že pokud bych odešel z politiky a nějakým způsobem nastaly okolnosti, že by zákon byl neplatný, mohu následně akcie opět získat. Ale v této chvíli nejsem akcionářem, nebudu mít informace o společnosti a nebudu do ní zasahovat. Nebudu mít ani žádný zisk,“ zdůraznil Babiš. (zdroj)

Jsou Agrofert a SynBiol “bývalé” firmy Andreje Babiše?

Pokud nechcete číst podrobnosti:

Nejsou. Andrej Babiš je obmyšlený fondů, může se kdykoliv stát majitelem veškerého majektu ve svěřeneckých fondech. Stejně tak jako zakladatel má právo kdykoliv měnit pravidla fungování fondu. On je jedinou osobou, která má nad těmito fondy plnou kontrolu. Současně, jako obmyšlený, provádí nad fondy dohled.

Podmínky, kdy to může nastat –  přestane být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno (zdroj), jsou plně v rozhodnutí zakladatele fondu (Andrej Babiš), stejně jako fakt, zda má obmyšlený (Andrej Babiš) z majektu fondu nějaké plnění či nikoliv. Tyto podmínky nejsou veřejně známé a ověřitelné, nejsou zapsané ani v obchodním rejstříku, ani veřejně dostupné v rejstříku svěřeneckých fondů.

 

Závěr: Andrej Babiš formálně není majitelem svých firem,
ale fakticky má nad nimi stejnou kontrolu jako před převedením do fondů.

 

 

Svěřenecké fondy Andreje Babiše


zdroj obrázku

AB private trust I, svěřenský fond – spravuje 90 % akcií společnosti AGROFERT a 100 % akcií společnosti SynBiol, do které patří taktéž společnost Hartenberg Holding. Správcem fondu se stal Zbyněk Průša. Dohled nad činností správce vykonává tříčlenný kontrolní orgán – rada protektorů. Tu tvoří Monika Babišová, Alexej Bílek a Václav Knotek.

AB private trust II, svěřenský fond – spravuje zbylých 10 % akcií společnosti AGROFERT. Správcem fondu je Alexej Bílek. Rada protektorů je ve složení Monika Babišová, Zbyněk Průša a Václav Knotek.

Zbyněk Průša je předsedou představenstva Agrofertu a šéf chemičky Deza. Alexej Bílek vede právní divizi Agrofertu, před 1990 působil na Vysoké škole politické ÚV KSČ. Václav Knotek je právník Agrofertu, měl na starosti např. vyvedení farmy Čapí hnízdo z Agrofertu na anonymního vlastníka před žádostí o 50 miliónovou dotaci. Monika Babišová je dlouholetá družka a od 2017 manželka Andreje Babiše.

Role Andreje Babiše se omezuje pouze na pozici takzvaného obmyšleného, kterému bude majetek ze svěřenských fondů vydán za předpokladu, že přestane být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno. (zdroj vyjádření A.Babiše, neověřitelné)

 


Podrobněji

Koukněme tedy na celou věc podrobněji, zejména co to je vlastně svěřenecký fond, kdo má z fondu užitek a jaká pravidla pro fond platí.

Co je svěřenecký fond

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.

Svěřenský fond je zřízen vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele (Andrej Babiš) smlouvou (uzavře se smlouva mezi zakladatelem a správcem o svěření majetku správci).

Ve smlouvě se definuje účel fondu, zda jde o svěřenský fond veřejně prospěšný, anebo soukromý. Svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat (akceptace ve smlouvě). Zakladatel ustanoví statut fondu, a to formou notářského zápisu. Statut musí obsahovat alespoň:

 • označení svěřenského fondu,
 • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
 • vymezení účelu svěřenského fondu,
 • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,
 • údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou, a
 • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen.

Svěřenský fond vznikne, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě; je-li svěřenských správců více, postačí, pokud pověření přijme alespoň jeden z nich. Svěřenský fond se nezapisuje do veřejného rejstříku. (zdroj)

Práva zakladatele (Andrej Babiš):

 • jmenovat a odvolávat správce
 • definovat obmyšleného a určit mu plnění a může své rozhodnutí změnit nebo zrušit
 • dohlížet nad činností správce

Svěřenský správce

Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, případně investiční společnost s licencí ČNB. V případě fondů Andreje Babiše jsou to jeho nejbližší spolupracovníci z Agrofertu.

Obmyšlený

Zakladatel, v tomto případě to byl Andrej Babiš, má právo jmenovat obmyšleného (což je Andrej Babiš) a určit mu plnění ze svěřenského fondu. Obmyšlenému lze přiznat právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu, případně na podíly na nich. Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu vzniká za podmínek určených statutem fondu.

Dohled

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel (Andrej Babiš) a osoba označená za obmyšleného (Andrej Babiš), popřípadě další osoby (dozorčí rady fondů), určí-li tak statut. Na žádost toho, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského fondu, umožní svěřenský správce kontrolu dokladů o svěřenském fondu a předloží mu vyžádané vyúčtování, zprávu nebo jinou informaci.

(vyšlo 7. 2. 2018 na Hlídacím psu).

Nezávislý, nestranický, konfigurovatelný předseda politické strany – skladem!

Strany neúspěšné ve volbách hledají příčiny svého neúspěchu a nová vedení. Zaznívají hlasy o nutnosti nových, ba dokonce nezávislých vůdců.

„Když nové programové věci přednesou noví důvěryhodní lídři či spolupracující nestraníci, tak mají šanci uspět.“, říká Michal Hašek (ČSSD).

„Řekl jsem, že se nebráním hledat i mezi nestraníky, ale nejen mezi nimi,“ podotkl statutární místopředseda   ČSSD Chovanec.

„Ano, budu kandidovat. Dnes jsem získal nominaci u své domovské organizace v Praze, a to je pro mě důležité,“ řekl Jiří Pospíšil, který se stal členem TOP09 před deseti dny.

Je vidět, že trend externích managerů dorazil i do politiky a na poptávku je nutné zareagovat nabídkou.

 

Ceník vedoucích kádrů pro politické strany
Dodáme předsedu a vedoucí pracovníky strany do 2 pracovních dní.
V případě vážného zájmu obratem zašleme profesní, stranický a psychologický profil
minimálně dvou kandidátů.
Předseda politické strany 50.000 Kč měsíčně
Příplatky

 • skutečně nezávislý
 • poslouchající předsednictvo
 • poslouchající pouze 1.místopředsedu
 • vyjadřující pravicové názory
 • vyjadřující levicové názory
 • fotogenický se zbrojním průkazem a puškou
 • anti-Babiš
 • anti-Okamura
 • anti-Islamista
 • Intelektuál
 • Bodrý z lidu
 • jako Okamura
Měsíční sazby 

 • + 14.999 Kč
 • + 24.999 Kč
 • + 44.999 Kč
 • zdarma
 • + 19.999 Kč
 • +  9.999 Kč za foto
   
 • +  9.999 Kč
 • +  9.999 Kč
 • +  9.999 Kč
 • sleva 4.999 Kč
 • + 4.999 Kč
 • + 99.999 Kč
  po slevě 50%,
  platí do konce roku 2017
Místopředsedové, předsedové krajských organizací   připravujeme na leden 2018

Proč budu volit číslo 7, Starosty a nezávislé. Zvažte to také.

Mám jen pár důležitých kritérií, podle kterých vybírám stranu kterou volit.

 1. Prosazují demokracii a svobodu v západoevropském a severo-americkém podání. Jednoznačný závazek být součástí NATO, EU atd. Prozápadní orientace. Po zkušenostech s komunismem si jinou variantu neumím přestavit. Žádné lavírování, ale jednoznačná orientace rozhoduje. Čím více liberální, tím lépe.
 2. Podporují zavedení Eura, což je pro mě další potvrzení naší integrace do západní Evropy.
 3. Důvěryhodnost, konzistentní a věcné rozhodování v minulosti. Nehodnotím sliby, hodnotím již vykonané skutky a jejich konzistenci se sliby v předvolební kampani. Stejně tak mě zajímá, zda učinili rozhodnutí, která byla nevýhodná pro ně, ale výhodná pro občany.
 4. Malý, otevřený stát. Není to samozřejmé, a jen omezené množství politiků je ochotno podstoupit skutečnou veřejnou kontrolu. Dlouhodobá a úspěšná snaha o prosazení registru smluv (jednoho z pouhých 3 zákonů, které dávají občanům kontrolní moc nad státem) je pro mě velmi silný důvod pro podporu.
  Otevřený stát znamená stát pod trvalou kontrolou, efektivní stát, stát bez korupce. Já chci takový stát.

Těmito kritérii mi prošly tři strany a hnutí.

 

Starostové a nezávislí, kandidátka číslo 7,  jako jednoznačný vítěz.

Je zbytečné se bát 5% hranice vstupu do Parlamentu. Volební potenciál STANu je z předvolebních výzkumů dlouhodobě 11-16 % a pokud všichni váhající kvůli 5% limitu svůj hlas dají STANu, 10 % hlasů je reálných.

 

O stupínek níž se umístila TOP09 spolu s Piráty. TOP09  je STANu velmi blízká a jejich loňský rozpad bohužel nedává smysl. TOP09 je konzervativnější, proto je mi bližší a vyhrál STAN.

Piráti jsou oproti STAN i TOP09 rozdílní, méně čitelní, více levicoví, ale spojuje nás kritický pohled na stát, nutnost skutečně moderní vize státu a vědomí nutnosti být neustále inovativní, maximální otevřenost (ve které jsou sami bezkonkurenční) a velikost státu. Navíc jejich dosavadní práce na Pražském magistrátu, v Brně, Karlových varech a jinde stojí za pozornost. Jejich nevýhodou je občas šílené personální obsazení, což se časem srovná.

“Charitativní akce” Hnutí ANO a KDU-ČSL za veřejné peníze

V sobotu 23. září 2017 se konal na náměstí v Jihlavě 2.ročník charitativní akce Hvězdný gulášfest, organizované nadačním fondem Štastná hvězda, pod záštitou primátora Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka.

Mohla to být běžná charitativní akce, než si z ní neudělalo Hnutí ANO předvolební mítink, který předem avizovalo, v průběhu a poté nadšeně propagovalo. Svůj stánek zde mělo i KDU-ČSL a SPO.

Účast Hnutí ANO na této akci znalce místních poměrů příliš nepřekvapí, protože předsedkyní správni rady nadačního fondu Štastná hvězda je Alena Skovajsová, nominovaná za Hnutí ANO do kulturní komise města Jihlava.

Co však překvapilo i dlouholeté úředníky a politiky města je událost následujícího dne, kdy rada města Jihlava schválila finanční podporu nadačnímu fondu Štastná hvězda ve výši 10.000 Kč.

Rada města Jihlava, ve složení 5x ANO, 4x ČSSD,, 2x KDU-ČSL, se tak objektivně rozhodla „sponzorovat“ z veřejných prostředků města akci, která pod nálepkou charity  propaguje politické strany a hnutí v předvolební kampani.

V důsledku tohoto rozhodnutí odstoupil předseda komise pro kulturu Schrek, a na veřejnost s obranným prohlášením vystoupila náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO), která je v dlouhodobé neschopnosti.

Pokud je vám jméno paní Jany Mayerové povědomé, jedná se o stejnou dámu, která byla před několika dny obviněna v souvislosti s Čapím hnízdem. Tato paní je pod žádostmi o prověrovanou dotaci podepsána.

Fotografie z “charitativní akce” kombinované s předvolební propagací Hnutí ANO a KDU-ČSL finančně podporované městem Jihlava:

Filmová kritička Mirka Spáčilová v číslech

Když umíráš a proběhne ti celý život před očima, přijde Mirka Spáčilová a dá tomu 60 %

Tohle mě vždycky zajímalo. Dává opravdu Mirka Spáčilová jenom 60 %? Dala někdy 100 %? Odešla někdy až se závěrečnými titulky? Samé důležité otázky na sobotní večer. Hraju si už pár týdnů s Apify, a protože je na tento úkol je ideální, okamžik pravdy nastal dnes (Apify script tady).

Stáhnul jsem z iDnes všechny články M.Spáčilové s hodnocením filmů od roku 1999. Většina hodnocení je v celých desítkách %, menšina mezi (55%), do grafu jsem čísla počítal v celých desítkových intervalech.

Celkem se jedná o recenze 1333 filmů, k 7. 10. 2017.

Mirka Spáčilová dosud žádnému filmu nedala 100 %. Hodnocení mezi 50 % a 75 % zvolila u 78 % filmů. A ano, každý třetí film dostal 60 %.

 

ČlánekFilmHodnocení v %
ČlánekMaturita0
ČlánekKonečná0
ČlánekNormal0
ČlánekHezké chvilky bez záruky0
ČlánekSousedé5
ČlánekJedlíci aneb Sto kilo lásky5
ČlánekEmoji ve filmu10
ČlánekTenkrát v ráji10
ČlánekPodvodníci10
ČlánekTchyně10
ČlánekKameňák 410
ČlánekObchodníci10
ČlánekKameňák 210
ČlánekKameňák10
ČlánekSeznamka15
ČlánekPřijde letos Ježíšek?15
ČlánekJeště žiju s věšákem, plácačkou a čepicí15
ČlánekPost coitum15
ČlánekJak ukrást Dagmaru15
ČlánekHurvínek a kouzelné muzeum20
ČlánekOstravak Ostravski20
ČlánekKrycí jméno Holec20
ČlánekVánoční Kameňák20
ČlánekWinx Club: V tajemných hlubinách20
ČlánekIsabel20
ČlánekBabovřesky20
ČlánekSvatá čtveřice20
ČlánekDoblba!20
ČlánekPobřežní hlídka25
ČlánekMuzzikanti25
ČlánekPadesát odstínů temnoty25
ČlánekManžel na hodinu25
ČlánekPrázdniny v Provence25
ČlánekDvojníci25
ČlánekPadesát odstínů černé25
ČlánekBabovřesky 325
ČlánekBony a klid 225
ČlánekAngelika25
ČlánekBabovřesky 225
ČlánekLEGO® Ninjago® film30
ČlánekResident Evil: Poslední kapitola30
ČlánekMiluji tě modře30
ČlánekVšechno nebo nic30
ČlánekTaxi 12130
ČlánekJetelín30
ČlánekLéto All Exclusive30
ČlánekMusíme se sejít30
ČlánekMenandros & Thais30
ČlánekDecibely lásky30
ČlánekBláznivá dovolená30
ČlánekHitman: Agent 4730
ČlánekNávrat blbýho a blbějšího30
ČlánekMY 230
ČlánekStopy života30
ČlánekTanec mezi střepinami30
ČlánekMake Your Move30
ČlánekMachři 230
ČlánekKovář z Podlesí30
ČlánekScary Movie 530
Článek5 pravidel30
ČlánekTwilight sága: Rozbřesk (2/2)30
ČlánekSousedská hlídka30
ČlánekTwilight sága: Rozbřesk ( 1/2)30
ČlánekNechápu, jak to dokáže30
ČlánekBarbar Conan30
ČlánekDoktor od Jezera hrochů30
ČlánekTwilight sága: Nový měsíc30
ČlánekUlovit miliardáře30
ČlánekG. I. Joe30
ČlánekOperace Dunaj30
ČlánekZohan: Krycí jméno Kadeřník30
ČlánekExperti30
ČlánekHolky to chtěj taky30
ČlánekLásce na stopě30
ČlánekNávrat ztraceného ráje30
ČlánekVelká oříšková loupež 235
ČlánekSlíbená princezna35
ČlánekPařba o Vánocích35
ČlánekBezva ženská na krku35
ČlánekKrotitelé duchů35
ČlánekDěda35
ČlánekGrimsby35
ČlánekTrable o Vánocích35
ČlánekWilsonow35
ČlánekFantastická čtyřka35
ČlánekPixely35
ČlánekPadesát odstínů šedi35
ČlánekBoj o koláč35
ČlánekBurácení35
ČlánekNeviditelní35
ČlánekSex Tape35
ČlánekHerkules35
ČlánekDědictví aneb Kurva se neříká35
ČlánekHerkules: Zrození legendy35
ČlánekDiana35
ČlánekPanMáma35
ČlánekJak se krotí krokodýli35
ČlánekNejsledovanější40
ČlánekKřižáček40
ČlánekHolky na tahu40
ČlánekMumie40
ČlánekThe Circle40
ČlánekSpojené státy lásky40
ČlánekPsí poslání40
ČlánekSanta je pořád úchyl40
ČlánekPlanetárium40
ČlánekStrašidla40
ČlánekCentrální inteligence40
ČlánekŽelvy Ninja 240
ČlánekNávštěvníci 3: Revoluce40
ČlánekJak přežít single40
ČlánekPád Londýna40
ČlánekSérie Divergence: Aliance40
ČlánekBohové Egypta40
ČlánekRobinson Crusoe: Na ostrově zvířátek40
ČlánekŘachanda40
ČlánekNa vodě40
ČlánekNabručení40
ČlánekMilenci těch druhých40
ČlánekU moře40
ČlánekCelebrity, s.r.o.40
ČlánekFakjů pane učiteli 240
ČlánekPan40
ČlánekLabyrint: Zkoušky ohněm40
ČlánekShow Leoše Mareše40
ČlánekAtlantida40
ČlánekWe Are Your Friends40
ČlánekKurýr: Restart40
ČlánekCesta do Říma40
ČlánekBez kalhot XXL40
ČlánekTři mušketýři40
ČlánekLadíme 240
ČlánekS tváří anděla40
ČlánekCesta naděje40
ČlánekLovci a oběti40
ČlánekGunman: Muž na odstřel40
ČlánekRezistence40
ČlánekSvatý Mikuláš40
ČlánekJupiter vychází40
ČlánekTři srdce40
ČlánekHodinový manžel40
ČlánekNoc v muzeu: Tajemství hrobky40
ČlánekMamma Mia!40
ČlánekPirátské sítě40
ČlánekPavel Wonka se zavazuje40
ČlánekFalešní poldové40
ČlánekDrákula: Neznámá legenda40
ČlánekŽelvy Ninja40
ČlánekLove song40
ČlánekJump Street 2240
ČlánekSvatby v Benátkách40
ČlánekGrace, kněžna monacká40
ČlánekVšechny cesty vedou do hrobu40
ČlánekSousedi40
ČlánekDoupě40
ČlánekHusí kůže - Zimomriavky40
Článek(Ne)zadaní40
ČlánekPompeje40
ČlánekNeed for Speed40
Článek300: Vzestup říše40
ČlánekRoznese tě na kopytech40
ČlánekVlhká místa40
ČlánekHusiti40
ČlánekCosi je ve vzduchu40
ČlánekHra na hraně40
ČlánekDonšajni40
ČlánekOna a on40
ČlánekDrsňačky40
ČlánekPo zániku Země40
ČlánekZ cizího krev neteče40
ČlánekMáme rádi Česko40
ČlánekHvězdička40
ČlánekČtyřlístek ve službách krále40
ČlánekPrci, prci, prcičky: Školní sraz40
ČlánekDream House40
ČlánekKovbojové a vetřelci40
ČlánekTacho40
ČlánekTwilight sága: Zatmění40
ČlánekZáložní plán40
ČlánekPřestupný rok40
ČlánekVy nám taky, šéfe!40
ČlánekTaková normální rodinka40
ČlánekŘíše hraček40
ČlánekKrálovna Alžběta: Zlatý věk40
ČlánekInvaze40
ČlánekRocky Balboa40
ČlánekZákladní instinkt 240
ČlánekTroja40
ČlánekKterý je ten pravý?45
ČlánekSrdečně vás vítáme45
ČlánekCuky Luky Film45
ČlánekŠpunti na vodě45
ČlánekKong: Ostrov lebek45
ČlánekAssassin’s Creed45
ČlánekPravý rytíř45
ČlánekCollateral Beauty: Druhá šance45
ČlánekUnderworld: Krvavé války45
ČlánekTrollové45
ČlánekJohančino tajemství45
ČlánekDokonalý šéf45
ČlánekSejmi prezidenta45
ČlánekMortdecai: Grandiózní případ45
ČlánekHacker45
ČlánekRaluca45
ČlánekPohádkář45
ČlánekDřív než půjdu spát45
ČlánekPošťák Pat45
ČlánekZejtra napořád45
ČlánekJedna za všechny45
Článek3 dny na zabití45
ČlánekDlouhá cesta dolů45
ČlánekPamátkáři45
ČlánekZimní příběh45
Článek47 róninů45
ČlánekRozkoš45
ČlánekNepravděpodobná romance45
ČlánekOne Direction 3D: This is Us45
ČlánekCo v detektivce nebylo45
ČlánekŠpačkovi v síti času45
ČlánekPercy Jackson: Moře nestvůr45
ČlánekŠmoulové 245
ČlánekPařba na třetí45
ČlánekBez doteku45
ČlánekSmrtonosná past: Opět v akci45
ČlánekMáma z basy50
ČlánekZahradnictví: Dezertér50
ČlánekVíno nás spojuje50
ČlánekCesta času50
ČlánekTrapný padesátky50
ČlánekPolicie Modrava50
ČlánekŠpanělská královna50
ČlánekVšechno, úplně všechno50
ČlánekTransformers: Poslední rytíř50
ČlánekÚnos50
ČlánekZabijáci z maloměsta50
ČlánekKrál Artuš: Legenda o meči50
ČlánekPersonal Shopper50
ČlánekZahradnictví: Rodinný přítel50
ČlánekNaprostí cizinci50
ČlánekSafari50
ČlánekGhost in the Shell50
ČlánekÚkryt v zoo50
ČlánekModrý kód50
ČlánekRande naslepo50
ČlánekRocco50
ČlánekSpojenci50
ČlánekxXx: Návrat Xandera Cage50
ČlánekPírko50
ČlánekTemný Kraj50
ČlánekPod rouškou noci50
ČlánekČetníci z Luhačovic50
ČlánekVelká čínská zeď50
ČlánekNádraží50
ČlánekZázračný nos50
ČlánekSnowden50
ČlánekKomici s.r.o. The Tour50
ČlánekDevátý život Louise Draxe50
ČlánekPolda50
ČlánekInstalatér z Tuchlovic50
ČlánekRino – Příběh špiona50
ČlánekBuchty a klobásy50
ČlánekBen Hur50
ČlánekPrach50
ČlánekDoba ledová: Mamutí drcnutí50
ČlánekLegenda o Tarzanovi50
ČlánekBelgica50
ČlánekShort skin50
ČlánekDen nezávislosti: Nový útok50
ČlánekParadise Trips50
ČlánekX-Men: Apokalypsa50
ČlánekSousedi 250
ČlánekJak se zbavit nevěsty50
ČlánekLovec: Zimní válka50
ČlánekJak básníci čekají na zázrak50
ČlánekMoje tlustá řecká svatba 250
ČlánekČervený pavouk50
ČlánekČeská cesta50
ČlánekRudý kapitán50
ČlánekZoolander No. 250
ČlánekV. I. P. vraždy50
ČlánekDo posledního dechu50
ČlánekV jiném stavu50
ČlánekMuzikál aneb Cesty ke štěstí50
ČlánekSprávnej dres50
ČlánekPadesátka50
ČlánekSvatojánský věneček50
ČlánekOpuštěný vesmír50
ČlánekČeši proti Čechům50
ČlánekHunger Games: Síla vzdoru 2. část50
ČlánekProč jsem nesnědl svého taťku50
ČlánekHusí kůže50
ČlánekOtcové a dcery50
ČlánekMatrix AB50
ČlánekAmerika50
ČlánekMísto zločinu Plzeň50
ČlánekRosa & Dara a jejich velké dobrodružství50
ČlánekAtentát50
ČlánekRomeo a Julie50
ČlánekLove50
ČlánekVinaři II50
ČlánekRudyho má každý rád50
ČlánekVěčně mladá50
ČlánekPapírová města50
ČlánekBojovník50
ČlánekMéďa 250
ČlánekAndílek na nervy50
ČlánekVincentův svět50
ČlánekDior a já50
ČlánekDen blbec50
ČlánekMalý pán50
ČlánekDejte mi pokoj!50
ČlánekNoční běžec50
ČlánekČarovný les50
ČlánekKonečně doma50
ČlánekPopelka50
ČlánekVybíjená50
ČlánekPolicie Modrava50
ČlánekFocus50
ČlánekGhoul50
ČlánekZvonilka a tvor Netvor50
ČlánekNezlomný50
ČlánekVšechny moje lásky50
ČlánekPřípad pro exorcistu50
ČlánekKdo neskáče, není Čech50
ČlánekSedmý syn50
ČlánekExodus: Bohové a králové50
ČlánekČeské století: Ať si jdou50
ČlánekŠéfové na zabití 250
ČlánekHunger Games: Síla vzdoru 1. část50
ČlánekJáma50
ČlánekČeské století - Musíme se dohodnout50
ČlánekMoje pravda50
ČlánekČeská pivní válka50
ČlánekKrok do tmy50
ČlánekPlán50
ČlánekZtracen 4550
ČlánekSin City: Ženská, pro kterou bych vraždil50
ČlánekŽivot a doba soudce A. K.50
ČlánekExpendables: Postradatelní 350
ČlánekHany50
ČlánekDivergence50
ČlánekFenomén Šmejdi50
ČlánekDvojník50
ČlánekVášeň mezi řádky50
ČlánekSametoví teroristé50
ČlánekMarta a Věra50
ČlánekNoe50
ČlánekYves Saint Laurent50
ČlánekKandidát50
ČlánekPrvní republika50
ČlánekDobrý řidič Smetana50
ČlánekKonzultant50
ČlánekCesta za Vánoční hvězdou50
ČlánekApokalypsa v Hollywoodu50
ČlánekDon Jon50
ČlánekKapitál50
ČlánekChvilková slabost50
ČlánekColette50
ČlánekLidský rozměr50
ČlánekViolet & Daisy50
ČlánekR.I.P.D.-URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů50
ČlánekPacific Rim - Útok na Zemi50
ČlánekStážisti50
ČlánekBling Ring: Jako VIPky50
ČlánekHurá na Francii50
ČlánekNemají pokoj svévolníci50
ČlánekCasanova50
ČlánekVelká svatba50
ČlánekToulavé house50
ČlánekDávám tomu rok50
ČlánekPráskač50
ČlánekPád Bílého domu50
ČlánekG. I. Joe 2: Odveta50
ČlánekHledá se prezident50
ČlánekNepoužitelní50
ČlánekMartin a Venuše50
ČlánekKrálovský víkend50
ČlánekNádherné bytosti50
Článek96 hodin: Odplata50
ČlánekTemné stíny50
ČlánekMůj vysvlečenej deník50
ČlánekZkrat50
ČlánekSherlock Holmes: Hra stínů50
ČlánekVálka bohů50
ČlánekOsmdesát dopisů50
ČlánekTransformers 350
ČlánekPan Popper a jeho tučňáci50
ČlánekVodník a Karolínka50
ČlánekŠkola princů50
ČlánekKouzelná tetička Valentýna50
ČlánekFotři jsou lotři50
ČlánekLetopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka50
ČlánekBenga v záloze50
ČlánekMilénium50
ČlánekProjekt Frankenstein50
ČlánekJíst, meditovat, milovat50
ČlánekResident Evil: Afterlife50
ČlánekSama v Africe50
ČlánekExmanželka za odměnu50
ČlánekVlkodlak50
ČlánekDešťová víla50
ČlánekMorganovi50
ČlánekNebo, peklo... zem50
ČlánekKawasakiho růže50
ČlánekSamec50
ČlánekStínu neutečeš50
Článek201250
ČlánekMůj život v ruinách50
ČlánekChceš mě, chci tě50
ČlánekBratři Bloomovi50
ČlánekNáhradníci50
ČlánekÚnos vlaku 1 2 350
ČlánekVdaná snoubenka50
ČlánekHolka z města50
ČlánekProměny50
ČlánekLíbáš jako Bůh50
ČlánekDeník nymfomanky50
ČlánekSněženky a machři po 25 letech50
ČlánekČtvery Vánoce50
ČlánekSestra50
ČlánekŽeny50
ČlánekNoci v Rodanthe50
ČlánekRudý baron50
ČlánekMáj50
ČlánekMumie: Hrob Dračího císaře50
ČlánekDostaňte agenta Smarta50
ČlánekLetopisy Narnie: Princ Kaspian50
ČlánekStalo se50
ČlánekFrantišek je děvkař50
ČlánekSmutek paní Šnajderové50
ČlánekRambo: Do pekla a zpět50
ČlánekO život50
ČlánekJá, legenda50
ČlánekHolka na hlídání50
ČlánekChyťte doktora50
ČlánekZbouchnutá50
ČlánekDisturbia50
ČlánekNext50
ČlánekKřižovatka smrti 3: Tentokráte v Paříži50
ČlánekOdstřelovač50
ČlánekBestiář50
ČlánekNeznámý svůdce50
Článek300: bitva u Thermopyl50
ČlánekDobrý ročník50
ČlánekIluzionista50
ČlánekVějíř lady Windermerové50
ČlánekRychle a zběsile: Tokijská jízda50
ČlánekConfetti50
ČlánekSexy Pistols50
ČlánekVšechno nejlepší!50
ČlánekCasanova50
ČlánekŽít po svém50
ČlánekOstrov50
ČlánekMilenci a vrazi50
ČlánekCellular50
ČlánekKrál Artuš50
ČlánekČeská spojka50
ČlánekKód Navajo50
Článek15 minut50
ČlánekJezerní královna50
ČlánekPrvní republika II55
ČlánekZabiják & bodyguard55
ČlánekTemná věž55
ČlánekBaby Driver55
ČlánekValerian a město tisíce planet55
ČlánekSkokan55
ČlánekKrál Belgičanů55
ČlánekWonder Woman55
ČlánekNa mléčné dráze55
ČlánekLoupež ve velkém stylu55
ČlánekPřes kosti mrtvých55
ČlánekRychle a zběsile 855
ČlánekMordparta II55
ČlánekVolání netvora: Příběh života55
ČlánekŽivot55
ČlánekLabyrint II55
ČlánekMasaryk55
ČlánekLion55
ČlánekJackie55
ČlánekBohéma55
ČlánekPasažéři55
ČlánekOdvážná Vaiana: Legenda o konci světa55
ČlánekHologram pro krále55
ČlánekPohádky pro Emu55
ČlánekJack Reacher: Nevracej se55
ČlánekInferno55
ČlánekDeepwater Horizon: Moře v plamenech55
ČlánekTři generace55
ČlánekAnthropoid55
ČlánekSedm statečných55
ČlánekCafé Society55
ČlánekVe jménu krve55
ČlánekZloději zelených koní55
ČlánekTýpci a zbraně55
ČlánekDiagnóza: Šampión55
ČlánekHeidi, děvčátko z hor55
ČlánekUčitelka55
ČlánekOslněni sluncem55
ČlánekWarcraft: První střet55
ČlánekMaggie má plán55
ČlánekComedy club55
ČlánekPříběh lesa55
ČlánekNikdy nejsme sami55
ČlánekLagerfeld - důvěrné55
ČlánekSmrtelné historky55
ČlánekNa vodě55
ČlánekJoy55
ČlánekKorunní princ55
ČlánekKoza55
ČlánekStážista55
ČlánekProgram: Pád legendy55
ČlánekLaputa55
ČlánekNemilosrdní55
ČlánekDoktor Martin55
ČlánekPřístav55
ČlánekPařížská blbka55
ČlánekVykolejená55
ČlánekIracionální muž55
ČlánekPoutník – nejlepší příběh Paula Coelha55
ČlánekŠpión55
ČlánekJan Hus55
ČlánekDítě číslo 4455
ČlánekDovolená v protektorátu55
ČlánekŽivot je život55
ČlánekZemě zítřka55
ČlánekJe prostě báječná55
ČlánekKrálova zahradnice55
ČlánekZpověď zapomenutého55
ČlánekAsterix: Sídliště bohů55
ČlánekProti přírodě55
ČlánekSpongeBob ve filmu: Houba na suchu55
ČlánekReportérka55
ČlánekOpři žebřík o nebe55
ČlánekMiluj souseda svého55
ČlánekOdpad55
ČlánekČeské století: Poslední hurá55
ČlánekJimmy P.55
ČlánekLovu zdar!55
ČlánekZmizení Eleanor Rigbyové: On / Ona55
ČlánekVýchozí bod55
ČlánekMísta55
ČlánekDárce55
ČlánekLepší teď než nikdy55
ČlánekVinaři55
ČlánekLucy55
ČlánekParádně pokecal55
ČlánekDíra u Hanušovic55
ČlánekLetadla 2: Hasiči a záchranáři55
ČlánekÚsvit planety opic55
ČlánekKnězovy děti55
ČlánekMission London55
ČlánekKaždý den, šťastný den!55
ČlánekZakázané uvolnění55
ČlánekLáska, soudruhu!55
Článek10 pravidel jak sbalit holku55
ČlánekZpátky do ringu55
ČlánekOldboy55
ČlánekMafiánovi55
ČlánekHospoda U Druhé šance55
ČlánekRiddick55
ČlánekLíbánky55
ČlánekLetadla55
ČlánekjOBS55
ČlánekŽivot té druhé55
ČlánekPot a krev55
ČlánekLovelace: Pravdivá zpověď královny porna55
ČlánekWhite House Down55
ČlánekPěna dní55
ČlánekAtomic Age55
ČlánekPravidla mlčení55
ČlánekNerada ruším55
ČlánekHostitel55
ČlánekLáska všemi deseti55
ČlánekParalelní světy55
ČlánekDefinice lásky55
ČlánekDvanáct měsíčků55
ČlánekLegendární parta55
Článek7 dní hříchů55
ČlánekDo Říma s láskou55
ČlánekLíbáš jako ďábel55
ČlánekHavran55
ČlánekObchodník se smrtí55
ČlánekTěžká váha55
ČlánekHorem pádem55
ČlánekJedna ruka netleská55
ČlánekCharlieho andílci: Na plný pecky55
ČlánekČert ví proč55
ČlánekBrak55
ČlánekDivoké včely55
ČlánekBlade Runner 204960
ČlánekNerodič60
ČlánekDobrý časy60
ČlánekČervená60
ČlánekPrima Partička60
ČlánekLoganovi parťáci60
ČlánekŽivot a doba soudce A. K.60
ČlánekSkrytá čísla60
ČlánekSvět podle Daliborka60
ČlánekJá, padouch 360
ČlánekAuta 360
ČlánekSmrtihlav60
ČlánekZ Paříže do Paříže60
ČlánekPiráti z Karibiku: Salazarova pomsta60
ČlánekVetřelec: Covenant60
ČlánekStrážci Galaxie Vol. 260
ČlánekMimi šéf60
ČlánekZtracené město Z60
ČlánekProti vlastní krvi60
ČlánekZádušní oběť60
ČlánekPátá loď60
ČlánekKráska a zvíře60
ČlánekSpravedlnost60
ČlánekZlato60
ČlánekTajemství těla60
ČlánekTanečnice60
ČlánekProč právě on?60
ČlánekRogue One: Star Wars Story60
ČlánekAmerická idyla60
ČlánekBratříček Karel60
ČlánekFuocoammare: Požár na moři60
ČlánekZúčtování60
ČlánekZákon Helena60
ČlánekChronic60
ČlánekZOO60
ČlánekJá, Mattoni60
ČlánekTajný život mazlíčků60
ČlánekStar Trek: Do neznáma60
ČlánekJulieta60
ČlánekAssassin60
ČlánekAlenka v říši divů: Za zrcadlem60
ČlánekHlas pro římského krále60
ČlánekAngry Birds ve filmu60
ČlánekBelmondo60
ČlánekČistič60
ČlánekKaždý milion dobrý60
ČlánekBella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje60
ČlánekAni ve snu!60
ČlánekCarol60
ČlánekKolonie60
ČlánekOrel Eddie60
ČlánekHumr60
ČlánekTeorie tygra60
ČlánekKung Fu Panda 360
ČlánekNebezpečný svět Rajka Dolečka60
ČlánekUž je tady zas60
ČlánekZootropolis: Město zvířat60
ČlánekPolednice60
ČlánekModré stíny60
ČlánekPoklad60
Článek13 hodin: Tajní vojáci z Benghází60
ČlánekZločin v Polné60
ČlánekTajemství jejich očí60
ČlánekRoura60
ČlánekZkáza krásou60
ČlánekCreed60
ČlánekZbrusu Nový zákon60
ČlánekTři vzpomínky60
ČlánekV srdci moře60
ČlánekMost špionů60
ČlánekBlack Mass: Špinavá hra60
ČlánekEjzenštejn v Guanajuatu60
ČlánekMamon60
ČlánekPurpurový vrch60
ČlánekLabyrint60
ČlánekEverest60
ČlánekZvláštní znamení touha60
ČlánekLabyrint60
ČlánekNikdy není pozdě60
ČlánekDárek60
ČlánekŽiví mrtví: Počátek konce60
ČlánekDomácí péče60
ČlánekEvangelium podle Brabence60
ČlánekTerminator Genisys60
ČlánekTemné kouty60
ČlánekZabijáci60
ČlánekAvengers: Age of Ultron60
ČlánekPestrobarvec petrklíčový60
ČlánekPořád jsem to já60
ČlánekRychle a zběsile 760
ČlánekDruhý báječný hotel Marigold60
ČlánekSamoživy60
ČlánekMěsto 4460
ČlánekPrázdné místo, 1. díl60
ČlánekViolette60
ČlánekDanielův svět60
ČlánekBílý bůh60
ČlánekE.A. Poe: Podivný experiment60
ČlánekSama nocí tmou60
ČlánekVraždy v kruhu60
ČlánekAmerické dopisy60
ČlánekJak jsme hráli čáru60
ČlánekKancl60
ČlánekJe nám spolu dobře60
ČlánekČeské století: Je to jen rock’n’roll60
ČlánekŽivot podle Václava Havla60
ČlánekAdopce. Konkurz na rodiče60
ČlánekFrank60
ČlánekMami!60
ČlánekAž po uši60
ČlánekMezi náhrobními kameny60
ČlánekJohn Wick60
ČlánekNick Cave: 20 000 dní na zemi60
ČlánekAndělé všedního dne60
ČlánekEqualizér60
ČlánekNevinné lži: Vedlejší příznaky60
ČlánekLáska na kari60
ČlánekZázraky60
ČlánekKouzlo měsíčního svitu60
ČlánekMagický hlas rebelky60
ČlánekIda60
ČlánekTransformers: Zánik60
ČlánekVšiváci60
ČlánekZloba - královna černé magie60
ČlánekCesta ven60
ČlánekX-Men: Budoucí minulost60
ČlánekSnadný prachy I., II. a III.60
ČlánekOlga60
ČlánekRanhojič60
ČlánekAmazing Spider-Man 260
ČlánekValčík pro Monicu60
ČlánekDělníci bulváru60
ČlánekDetektiv Down60
ČlánekRio 260
ČlánekCaptain America: Návrat prvního Avengera60
ČlánekLiv & Ingmar60
ČlánekKoleje osudu60
ČlánekPiknik60
ČlánekŽivotní šance60
ČlánekRobocop60
ČlánekProdloužený víkend60
ČlánekJack Ryan: V utajení60
ČlánekKrásno60
ČlánekVejška60
ČlánekNěžné vlny60
ČlánekPutování s dinosaury60
ČlánekHunger Games: Vražedná pomsta60
ČlánekKomorník60
ČlánekKřídla vánoc60
ČlánekEnderova hra60
ČlánekU Konce světa60
ČlánekČeské století60
ČlánekPříběh kmotra60
ČlánekZorro60
ČlánekPlán útěku60
ČlánekBernie60
ČlánekBez hranic60
ČlánekHexenšus60
ČlánekKriminálka Staré Město60
ČlánekSanitka II60
ČlánekPušky, puky, pivo a psi60
ČlánekFuturologický kongres60
ČlánekČerná vdova60
ČlánekSvětová válka Z60
ČlánekMuž z oceli60
ČlánekTrans60
ČlánekPodfukáři60
ČlánekKrálovství lesních strážců60
ČlánekSvatby60
ČlánekNazareth - Nekonečný rockový mejdan60
ČlánekTísňová linka60
ČlánekSbohem, zůstávám!60
ČlánekKříž cti60
ČlánekMůj pes killer60
ČlánekVojta Lavička: Nahoru a dolů60
ČlánekGambit60
ČlánekDruhý dech60
ČlánekLovci mafie60
ČlánekJack Reacher: Poslední výstřel60
ČlánekO pokladech60
ČlánekDruhá šance60
ČlánekRebelka60
ČlánekPolski film60
ČlánekMadagaskar 360
ČlánekTady hlídám já!60
ČlánekDiktátor60
ČlánekHunger Games60
ČlánekČtyři slunce60
ČlánekVálečný kůň60
ČlánekNebezpečná metoda60
ČlánekLáska je láska60
ČlánekKocour v botách60
ČlánekMicimutr60
ČlánekDům60
ČlánekOsamělost prvočísel60
ČlánekDluh60
ČlánekJohnny English se vrací60
ČlánekPůlnoc v Paříži60
ČlánekKůže, kterou nosím60
ČlánekZkažená úča60
ČlánekAuta 260
ČlánekObřad60
ČlánekLáska a jiné závislosti60
ČlánekNevinnost60
ČlánekMilénium: Dívka, která kopla do vosího hnízda60
ČlánekNa doraz60
ČlánekPoznáš muže svých snů60
ČlánekHabermannův mlýn60
ČlánekWall Street: Peníze nikdy nespí60
ČlánekKarate Kid60
Článek22 výstřelů60
ČlánekČarodějův učeň60
ČlánekPostradatelní60
ČlánekDostaň ho tam60
ČlánekAgora60
ČlánekMuž ve stínu60
ČlánekRozchod60
ČlánekUžívej si, co to jde60
ČlánekKouzelná chůva a Velký třesk60
ČlánekIron Man 260
ČlánekJak vycvičit draka60
ČlánekAlenka v říši divů60
ČlánekNějak se to komplikuje60
ČlánekSherlock Holmes60
ČlánekVánoční koleda60
ČlánekZemský ráj to napohled60
ČlánekDivnovlásky60
ČlánekZoufalci60
ČlánekJulie a Julia60
ČlánekProtektor60
ČlánekNávrh60
ČlánekNedodržený slib60
ČlánekTerminator Salvation60
ČlánekNoc v muzeu 260
ČlánekAndělé a démoni60
ČlánekX-Men Origins: Wolverine60
ČlánekMonstra vs. Vetřelci60
ČlánekAž tak moc tě nežere60
ČlánekVévodkyně60
ČlánekBolt: Pes pro každý případ60
ČlánekPeklo s princeznou60
ČlánekKouzla králů60
ČlánekDen, kdy se zastavila Země60
ČlánekLabyrint lží60
ČlánekQuantum of Solace60
ČlánekKrálova přízeň60
ČlánekZakázané království60
ČlánekNadine60
ČlánekOko dravce60
ČlánekNestyda60
ČlánekHolka Ferrari Dino60
ČlánekKonečně spolu60
ČlánekMamma Mia!60
ČlánekHancock60
ČlánekWanted60
ČlánekPenelope60
ČlánekSmrt on-line60
ČlánekOko bere60
ČlánekHorton60
ČlánekBobule60
ČlánekO rodičích a dětech60
ČlánekLovci pokladů: Kniha tajemství60
ČlánekNa vlastní nebezpečí60
ČlánekVýchodní přísliby60
ČlánekPan Včelka60
ČlánekKrálovství60
ČlánekPlaneta Teror60
ČlánekHarry Potter a Fénixův řád60
ČlánekEdith Piaf60
ČlánekZodiac60
ČlánekShrek Třetí60
ČlánekBarevný závoj60
ČlánekSpider-Man 360
ČlánekGoyovy přízraky60
ČlánekApocalypto60
ČlánekPoslední skotský král60
ČlánekObsluhoval jsem anglického krále60
ČlánekKupec benátský60
ČlánekPrachy dělaj člověka60
ČlánekAsterix a Vikingové60
ČlánekŽena ve vodě60
ČlánekMiami Vice60
ČlánekSuperman se vrací60
ČlánekZa plotem60
ČlánekSatan přichází60
ČlánekX-Men: Poslední vzdor60
ČlánekLibertin60
ČlánekTristan a Isolda60
ČlánekIndián a sestřička60
ČlánekSpojenec60
ČlánekMnichov60
ČlánekRestart60
ČlánekSametoví vrazi60
ČlánekSpider-Man 260
ČlánekJak básníci neztrácejí naději60
ČlánekMatrix Reloaded60
ČlánekČervený drak60
ČlánekSmradi60
ČlánekSpider-Man60
ČlánekHartova válka60
ČlánekHarry Potter a Kámen mudrců60
ČlánekMumie se vrací60
ČlánekGladiátor60
ČlánekKingsman: Zlatý kruh65
ČlánekKrysař65
ČlánekTo65
ČlánekKapitán Exner65
ČlánekBarry Seal: Nebeský gauner65
ČlánekDruhá strana naděje65
ČlánekSpider-Man: Homecoming65
ČlánekSibiřský deník65
ČlánekŠpína65
ČlánekMžitky65
ČlánekNejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho65
ČlánekJohn Wick 265
ČlánekMlčení65
ČlánekModrá krev65
ČlánekTrpaslík65
ČlánekSvět pod hlavou65
ČlánekZpívej65
ČlánekMiluj mě, jestli to dokážeš65
ČlánekNoční zvířata65
ČlánekFantastická zvířata a kde je najít65
ČlánekHacksaw Ridge: Zrození hrdiny65
ČlánekMuži z Aleje mrtvých65
ČlánekDoktor Strange65
ČlánekLichožrouti65
ČlánekDívka ve vlaku65
ČlánekSirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti65
ČlánekDítě Bridget Jonesové65
ČlánekAž na severní pól65
ČlánekObr Dobr65
ČlánekJason Bourne65
ČlánekTohle je náš svět65
ČlánekLucie: Příběh jedný kapely65
ČlánekHra peněz65
ČlánekHledá se Dory65
ČlánekKomuna65
ČlánekCaptain America: Občanská válka65
ČlánekPět mrtvých psů65
ČlánekPat a Mat ve filmu65
ČlánekMustang65
ČlánekEva Nová65
ČlánekNoc bezMoci65
ČlánekJá, Olga Hepnarová65
ČlánekTotem vlka65
ČlánekSuburra65
ČlánekBrooklyn65
ČlánekDeadpool65
ČlánekLída Baarová65
ČlánekChlapec a svět65
ČlánekFúsi65
ČlánekPřípad pro malíře / Případ pro lyžaře65
ČlánekOsm hrozných65
ČlánekPerfektní den65
ČlánekStar Wars: Síla se probouzí65
ČlánekGangster Ka: Afričan65
ČlánekAldabra: Byl jednou jeden ostrov65
ČlánekBerani65
ČlánekSpectre65
ČlánekHotel Transylvánie 265
ČlánekMarguerite65
ČlánekOčima fotografky65
ČlánekStraight Outta Compton65
ČlánekGangster Ka65
ČlánekCesta vzhůru65
ČlánekKrycí jméno U.N.C.L.E.65
ČlánekMission: Impossible - Národ grázlů65
ČlánekNenasytná Tiffany65
ČlánekAnt-Man65
ČlánekMalá z rybárny65
ČlánekLegenda Bíba Brodská65
ČlánekDiplomacie65
ČlánekSamba65
ČlánekŠkoda lásky - Zamilovaná65
ČlánekDivočina65
ČlánekAmerický sniper65
ČlánekFénix65
ČlánekTeorie všeho65
ČlánekKingsman: Tajná služba65
ČlánekKobry a užovky65
ČlánekBig Eyes65
ČlánekVelká šestka65
ČlánekFotograf65
ČlánekTučňáci z Madagaskaru65
ČlánekKukuřičný ostrov65
ČlánekInterstellar65
ČlánekŠkatuláci65
ČlánekSoudce65
ČlánekPaterčata65
ČlánekStoletí Miroslava Zikmunda65
ČlánekStrážci galaxie65
ČlánekJak vycvičit draka 265
ČlánekNa hraně zítřka65
ČlánekStoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel65
ČlánekGodzilla65
ČlánekČeský žurnál: Obnažený národ65
ČlánekPoslední cyklista65
ČlánekClona65
ČlánekTranscendence65
ČlánekWalesa: člověk naděje65
ČlánekNon-Stop65
ČlánekBella a Sebastián65
ČlánekŠpinavý trik65
Článek12 let v řetězech65
ČlánekNa život a na smrt65
ČlánekFrajeři ve Vegas65
ČlánekSebemilenec65
ČlánekHobit: Šmakova dračí poušť65
ČlánekSviňák65
ČlánekKlauni65
ČlánekBella Mia65
ČlánekThor: Temný svět65
ČlánekJako nikdy65
ČlánekUmanutá65
ČlánekRed 265
ČlánekWolverine65
ČlánekStar Trek: Do temnoty65
ČlánekFulmaya, děvčátko s tenkýma nohama65
ČlánekVelký Gatsby65
ČlánekMarie Kroyer65
ČlánekŠmejdi65
ČlánekNevědomí65
ČlánekCall Girl65
ČlánekByl lásky čas65
ČlánekNa dřeň65
ČlánekCroodsovi65
ČlánekRenoir65
ČlánekChromozom65
ČlánekMocný vládce Oz65
ČlánekSněhurka: Jiný příběh65
ČlánekLet65
ČlánekHitchcock65
ČlánekLincoln65
ČlánekMistr65
ČlánekHobit: Neočekávaná cesta65
ČlánekPatrola65
ČlánekZáblesky chladné neděle65
ČlánekYuma65
ČlánekLooper: Nájemný zabiják65
ČlánekMuži v černém 365
ČlánekBridget Jonesová: S rozumem v koncích65
ČlánekSnowboarďáci65
ČlánekTatínek65
ČlánekŽelary65
ČlánekJohnny English65
ČlánekHarry Potter a Tajemná komnata65
ČlánekMoje tlustá řecká svatba65
ČlánekMusíme si pomáhat65
ČlánekStar Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba65
ČlánekChlapi nepláčou70
ČlánekPo strništi bos70
ČlánekPěkně blbě70
ČlánekVězení70
ČlánekKlient70
ČlánekNechte zpívat Mišíka70
ČlánekLogan: Wolverine70
ČlánekBába z ledu70
ČlánekMoonlight70
ČlánekT2 Trainspotting70
ČlánekStrnadovi70
ČlánekPaterson70
ČlánekNormální autistický film70
ČlánekRodinné štěstí70
ČlánekVlk z Královských Vinohrad70
ČlánekSully: Zázrak na řece Hudson70
ČlánekBožská Florence70
ČlánekKomorná70
ČlánekVzkaz v láhvi70
ČlánekSprávní chlapi70
ČlánekMikrob a Gasoil70
ČlánekTajemství Divadla Sklep70
ČlánekDivadlo Sklep: Böhmen und Mähren70
ČlánekJames White70
ČlánekAve, Caesar!70
ČlánekRodinný film70
ČlánekRevenant Zmrtvýchvstání70
ČlánekSázka na nejistotu70
ČlánekPřípady 1. oddělení70
ČlánekRoom70
ČlánekMalý princ70
ČlánekStar Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho70
ČlánekHodný dinosaurus70
ČlánekZtraceni v Mnichově70
ČlánekAferim!70
ČlánekMarťan70
ČlánekSchmitke70
ČlánekMallory70
ČlánekMimoni70
ČlánekSedmero krkavců70
ČlánekStále spolu70
ČlánekŠílený Max: Zběsilá cesta70
ČlánekEx Machina70
ČlánekOvečka Shaun ve filmu70
ČlánekŠkoda lásky - Srdce ženy70
ČlánekChappie70
ČlánekSlídil70
ČlánekKód Enigmy70
ČlánekHobit: Bitva pěti armád70
ČlánekCirkus Bukowski II.70
ČlánekK oblakům vzhlížíme70
ČlánekŽelezná srdce70
ČlánekHorečka sobotní noci70
ČlánekNejhledanější muž70
ČlánekO koních a lidech70
ČlánekTři bratři70
ČlánekChlapectví70
ČlánekKnick: Doktoři bez hranic70
ČlánekPojedeme k moři70
ČlánekAť žije svoboda!70
ČlánekPhilomena70
ČlánekFair Play70
ČlánekV nitru Llewyna Davise70
ČlánekZachraňte pana Bankse70
ČlánekBlízko od sebe70
ČlánekKlub poslední naděje70
ČlánekZlodějka knih70
ČlánekNymfomanka, část II.70
ČlánekŽivot Adele70
ČlánekTerapie II70
ČlánekRivalové70
ČlánekPozice dítěte70
ČlánekZuzana Michnová - Jsem slavná tak akorát70
ČlánekJasmíniny slzy70
ČlánekLiberace!70
ČlánekJá, padouch 270
ČlánekUniverzita pro příšerky70
ČlánekRozkoš v oblacích70
ČlánekIron Man 370
ČlánekIron Man 370
ČlánekHluboko70
ČlánekŽivot s Kašparem70
ČlánekVedlejší účinky70
ČlánekMístnost sebevrahů70
ČlánekKlukovina70
ČlánekTerapie láskou70
ČlánekNevinné lži - Pod hladinou70
Článek30 minut po půlnoci70
ČlánekNespoutaný Django70
ČlánekFrankenweenie: Domácí mazlíček70
ČlánekŠťastný smolař70
ČlánekPí a jeho život70
ČlánekSedm psychopatů70
ČlánekAndělský podíl70
ČlánekVrásky z lásky70
ČlánekJeden musí z kola ven70
ČlánekBůh masakru70
ČlánekPoupata70
ČlánekMission: Impossible – Ghost Protocol70
ČlánekVelká vánoční jízda70
ČlánekPerfect Days70
ČlánekZrození Planety opic70
ČlánekJana Eyrová70
Článek